[Vietsub][Kính Vạn Hoa Tử Vong] Yết Mộng – Cá Bắt Mèo & Sương Kiệt

[Vietsub][Kính Vạn Hoa Tử Vong] Yết Mộng – Cá Bắt Mèo & Sương Kiệt


Yết Mộng __ Kính Vạn Hoa Tử Vong Đồng Nhân Khúc
Tác từ: Cẩm Y Tiểu Bằng Hữu
Tác Giả: Tây Tử Tự
Sách: Cá Bắt Mèo, Khương Thủy Âm
Lời: Khương Thủy Âm
Diễn Xướng / Hòa Thanh: Sương Kiệt 【 Studio Tam Tinh Đôi】, Cá Bắt Mèo【 Kính Dư Ca 】
Hậu Kỳ: Lãng Lãng 【 Studio Âm Duy】
Chữ: Tô Văn Hạc
Artist: Hợi Tuy, Lâm Hiên
PV Artwork: Hợi Tuy, Chức Đình
PV: A Dao
Nguyên Khúc: Diệp Lí & Vân Khấp __ Kịch Truyền Thanh Bách Hợp《 Thiên Địch 》

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Yết Mộng __ Kính Vạn Hoa Tử Vong Đồng Nhân Khúc
Tác từ: Cẩm Y Tiểu Bằng Hữu
Tác Giả: Tây Tử Tự
Sách: Cá Bắt Mèo, Khương Thủy Âm
Lời: Khương Thủy Âm
Diễn Xướng / Hòa Thanh: Sương Kiệt 【 Studio Tam Tinh Đôi】, Cá Bắt Mèo【 Kính Dư Ca 】
Hậu Kỳ: Lãng Lãng 【 Studio Âm Duy】
Chữ: Tô Văn Hạc
Artist: Hợi Tuy, Lâm Hiên
PV Artwork: Hợi Tuy, Chức Đình
PV: A Dao
Nguyên Khúc: Diệp Lí & Vân Khấp __ Kịch Truyền Thanh Bách Hợp《 Thiên Địch 》
5.00