Vì Sao Gia Cát Lượng chọn Phò tá LƯU BỊ mà không phải Tào Tháo hay Tôn Quyền

Vì Sao Gia Cát Lượng chọn Phò tá LƯU BỊ mà không phải Tào Tháo hay Tôn Quyền


Gia Cát Lượng, biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, và cũng…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Gia Cát Lượng, biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, và cũng…