Tự học Đàn Tranh bài Nam Ai Nhạc Lể Cao Đài từ câu17 đến câu 24Bài Nam Ai
Lớp 3
Câu 17. Trùng câu 9.
Câu 18. Xan công liu (xư) xế xán u liu (phan) công xê xan (công)xư xàn xềcông
U (công) công xế xán (y) công y u (liu) u xừ u (liu).
Câu 19. Trùng câu 3 .
Câu 20. Trùng câu 4.
Câu 21. Á (xư) công xứ xan (xê) u xan xê (công) cồng công-
Xê xan xư (xừ) lìu xề-xư cồng xan (y) cồng y xư (phàn).
Câu 22. Cồng (xư) lìu phàn- lìu phàn cồng (xề) cồng xừ xư (xề)
Xư (xừ) công xê xan (xề) xư xừ xê xan cồng công xư (xê).
Câu 23. Trùng câu 3.
Câu 24. Trùng câu 4.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu