Tự học Đàn Tranh bài Nam Ai Nhạc Lể Cao Đài .từ câu 1–8NAM AI
Lớp 1
C1. U phan (công) cồng (xê) xan( xừ)
Công (xê) xan xư lìu (xề) xư xừ xan (cồng) phan u xan công xư (xê) .
C2. Liu xan xán( xế) u liu phan công( xê) xan cồng công (xừ) xư –
Xan công liu (xư) xế xán u liu (phan) công xan công xư (xê)xan cồng công xư (xê).
C3. Xư u xan xán (xế) u xư u liu (phan) xê xan cồng công xư xan (u) cồng công xê xan( xừ)
Liu u (xư) cống xé xán (công) u xan xê (công) xư công liu (u).
C4. Á xư (xừ) công xê xan (phàn) cồng xư lìu (phàn) lìu phàn cồng (xề)
Xư (xừ) công xê xan (cồng) xề xàn( xư) xừ xư –
C5. Phan liu u (phan) công xan công xư (xê) u xan xê (công) cồng công –
Xư u xan xán (xế) u xư u liu (phan) công xư xan (u) phan cồng công xư (xê) .
C6. Trùng câu 2.
C7. Trùng câu 3.
C8. Á xư (xừ) công xê xan (phàn) công xư lìu (phàn) lìu phàn cồng (xề)
Xư (xừ) công xê xan (xề) xư xừ xan( xê) xan cồng công xư( xê).

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu