Tự học Đàn Tranh bài Hạ Nhạc lễ Cao Đài phần 3Bài hạ
25. xư xừ xan (hòn) lìu xừ xư xê( xàn)
Xê xan cồng công lìu liu (xư) u liu công xê( xàn).
26. lìu liu( xê) xề xê xan( xừ)
Xê xan (lìu) cồng lìu xư xê( xàn).
27. xê xán (u) liu công xê xan xê ( công)
Xán xế xê xế xán (u) xừ u liu (xề ).
28. trùng câu 16.
29. trùng câu 17.
30. trùng câu 18.
31. u liu (xề) xê cồng công lìu u (lìu)
Xế xán u xư u liu (công) xê công liu (u) .
32. trùng câu 2.
33. trùng câu 27.
34. trùng câu 11.
35. xê xan( lìu) u liu lìu xư( xàn)
U liu cồng công lìu liu (xê) xề xê xan (xừ).
36. trùng câu 2.
37. trùng câu 3.
38. xừ xan( xề) u liu công xê (xàn)
Công xê xan( xừ) lìu xề cồng( lìu).

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu