Tự học đàn kìm nhạc lễ | Cách so dây và đàn Bài hạ từ câu 1 đến câu 20 | Tấn Thành Bàu Năng10/05/2018 Bài dàn dành cho các bạn đã biết ít nhất 01 loại nhạc cụ là đàn cò chẳng hạn và phải cảm âm tốt. Các bạn chưa biết gì thì nên tìm thầy…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu