Tự học Đàn Kìm – Bài Hạ Nhạc lễ Cao Đài – Phần 1Bài hạ
Câu 1. Xê líu (công) xê xan cồng liu (u) .
Câu 2. Lìu (y) cống xế y u (lìu)
U liu cồng liu xề xề cồng (liu) .
Câu 3. Xề cống (cồng) liu u xề (u)
Xan xê líu (cống) xê xan cống cồng liu (u).
Câu 4. Ú líu (xừ) xan xê líu (cống)
Xan cống líu (xê) xê xê xan xừ.
Câu 5. Xê xan (lìu) cồng lìu xừ xế (xan)
Xê xê xan (xừ)ú líu cống xê (xan) .
Câu 6. Lìu líu (xê) xan xừ xê(xan)
Cống xê xan (xừ) liu xề xề công (liu).
Câu 7. Xề xán (u) liu cồng xề (cồng)
U liu xề – xế xán u liu (cồng).
Câu 8. Xề (u) xừ liu cống (cồng)
Xan cống líu (xê) xê xê xan (xừ).
Câu 9. U liu (cồng) liu xề xề cồng (liu)
Xừ u liu (cồng) xề cồng liu (u) .
Câu 10. Ú líu (xừ) xan xê líu (cống)
Xê xê xan (xừ) xan cống líu (xê).
Câu 11. Xan xê cống – ú líu cống xê (xan)
Lìu xừ xan (xê) xê xan (xừ) .
Câu 12. Trùng câu 2.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu