tự học đàn cò: bài xuân nữ nhạc lễ Cao Đài phần 1các bạn nhớ bấm nút đăng kí và nhấn chuông để có thể nhận các video mới
BÀI XUÂN NỮ
CÂU 1 :
LÁY 1: CỒNG XÁN PHÀN CỒNG [XỀ] XỀ PHÀN CỒNG [XỀ] XÁN XỀ CỒNG [PHẠN]
CỒNG U CỐNG XÊ XAN [PHÀN] XÁN PHÀN CỒNG [XỀ]
LÁY 2: XỀ PHAN CỒNG [XỀ] CỘNG XAN CỐNG XÊ [XỪ]
CỒNG XAN XÊ PHÁN [CỐNG] XAN XỪ XAN PHÁN CỐNG XÊ XAN [CỒNG]
LẤY 3: LIU XÁN XỀ [U] LIU XÁN XỀ PHÀN [CỒNG]
XÁN U CỒNG XÁN [XỀ] XỪ XAN XÊ CỐNG PHÁN [CỐNG]
LÁY 4: CỐNG PHÁN [XAN] U CỒNG XÊ PHÁN [CỐNG]
XÁN LIU XỪ Y XÁN Y CỐNG [XÊ] XAN CỒNG CỒNG CỐNG XÊ [XỪ]
CÂU 2:
LÁY 1: CỒNG XÁN XỀ [U] PHẠN PHÁN CỐNG XÊ XAN [CỒNG ]
XAN XỪ XÊ PHÁN [CỐNG] XAN CỘNG LIU XÁN XỀ [U]
LÁY 2: PHẠN CỐNG XÀN Y U [LIU] XÁN XỀ CỒNG PHÀN XAN [CỒNG]
XÁN U CỒNG XÁN [XỀ] XỪ XAN XÊ CỐNG PHÁN [CỐNG]
LÁY 3: PHÁN PHÀN XÊ [PHÁN] U CỒNG XÊ PHẤN [CỐNG]
XAN XỪ Y XÁN CỐNG [XÊ] XAN XỪ XỪ* CỐNG XÊ XAN [CỒNG]
LÁY 4: PHẠN Y XÁN U Y [XÁN] U LIU XỀ PHÀN [CỘNG]
XÁN U CỒNG XÁN [XỀ] XỪ XAN PHÁN CỐNG XÊ XAN [XÊ]

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu