Trò chơi tập học sinh biết cách trả lời "Dạ" và "Thưa"Đây là trò chơi để tập học sinh biết cách và nhớ trả lời “Dạ” và “Thưa” khi thầy cô hoặc người lớn hỏi học sinh một điều gì.
Trò chơi này được thực hiện ở Trường Văn Hóa Việt Nam Marrickville (Sydney, Úc) lúc sinh hoạt chung cuối giờ cho 6 lớp Việt ngữ từ cấp Mẫu Giáo đến cấp cao nhất là lớp 5, vào ngày 23 tháng 6 năm 2012.
Năm ngoái cũng đã có lần chơi trò chơi này nhưng không chú trọng đến việc học sinh trả lời có tiếng “Dạ” hoặc “Thưa …” mà chỉ cần học sinh trả lời đúng là có thưởng một kẹo cây.
Nếu bạn thích xem thêm các video về múa & các sinh hoạt khác của của Trường Văn Hóa Việt Nam Marrickville và Liên Trường Văn Hóa Việt Nam Sydney, xin mời ghé vào:
(This is the game to teach students know how to answer “Dạ” (Yes) and “Thưa” (Dear) when they were asked teachers or adult students about something.
This game is performed in Marrickville Vietnamese Cultural School (Sydney, Australia) in the activity session for 6 Vietnamese language classes from Kindergarten to highest grade 5 level, on June 23, 2012.
Last year, we had played this game but did not ask the students an answer “Yes” or “Dear …”, only requirement that students answered correctly then they were rewarded with a candy.
If you like seeing more videos about dancing & activities of Marrickville Vietnamese Cultural School & Vietnamese Cultural Schools Association Sydney then visit at:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the