Tìm hai số khi biết hai tỉ số- Toán Tiểu HọcTìm hai số khi biết hai tỉ số

* Cách giải
– Bước 1: Xác định đại lượng không thay đổi của bài toán : Tổng, Hiệu…
– Bước 2: Biểu diễn đại lượng thay đổi theo đại lượng không đổi dưới dạng phân số.
– Bước 3: Xác định đại lượng thay đổi theo phân số
– Bước 4: Xác định giá trị đại lượng không đổi

CLB Toán Tiểu Học Biết Tuốt

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc