Tiếng Anh 12-Bài tập ngữ pháp Unit 4, Unit 5, Unit 6, Test yourself BTiếng Anh 12-Bài tập ngữ pháp Unit 4, Unit 5, Unit 6, Test yourself B
Đây là bài ôn ngữ pháp 4 bài tiếng Anh lớp 12 bao gồm unit 4: câu bị động- passive voice, unit 5: câu điều kiện 1,2,3-conditional sentences type 1,2,3, unit 6: mệnh đề quan hệ-relative clauses và test yourself B. Hy vọng video giup ích cho các em học sinh lớp 12.

Facebook:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc