Thu Đã Cuối ĐGV : Huỳnh Sang vs Kiều Trang

Thu Đã Cuối ĐGV : Huỳnh Sang vs Kiều Trang


Thu đã cuối bấc lai-rai thổi, Xét cõi lòng chạnh nỗi thương tâm. Canh tràng thổn-thức đứng nằm, Phiền-ba xe ngựa ù-ầm bên tai. Nguồn mây bạc cuốn…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Thu đã cuối bấc lai-rai thổi, Xét cõi lòng chạnh nỗi thương tâm. Canh tràng thổn-thức đứng nằm, Phiền-ba xe ngựa ù-ầm bên tai. Nguồn mây bạc cuốn…