TEAM BUILDING – LM METRO HOTEL RACEManusagere Consulting:
email – manusagereconsulting@gmail.com
facebook – manusagereconsulting

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Trò Chơi Tập Thể: https://akbarmontada.com/category/tro-choi-tap-the