TÂN THỦY HỬ Tập 30 – VTV2 Full HD 2011 (La Quán Trung – SX 2010)

TÂN THỦY HỬ Tập 30 – VTV2 Full HD 2011 (La Quán Trung – SX 2010)


Trên đây là Tập 30 Phim TÂN THỦY HỬ – Bản Chuẩn Full HD 2011
Các Bạn đón xem Toàn Bộ 86 Tập Phim TÂN THỦY HỬ tại đây nhé:

Các Bạn Đăng ký – Like – Comment & Chia sẻ để Ủng hộ Kênh nhé !
Thank you !!!
——————————————————————————————————————-
Các Anh Hùng Lương Sơn Bạc thường được nhắc tới gồm có 108 người (thực tế là 109 người tính cả Tiều Cái và Chủ trại đầu tiên là Vương Luân)
Chi tiết tại đây
Nhé nhé.

Cốt truyện chính của Thủy Hử là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Tuy nhiên, nhân vật đầu tiên được đề cập không phải là một trong các vị Anh Hùng Lương Sơn, mà là Cao Cầu.
Mối liên kết giữa các gian thần Cao Cầu, Lương Trung Thư, Vương Tiễn… và bộ máy quan lại tham lam, xảo quyệt, độc ác bên dưới đã làm hại các trung thần của triều đình (Lâm Xung, Võ Tòng, Dương Chí, Tống Giang, Hoa Vinh…) khiến họ lần lượt phải bỏ sự nghiệp đi theo Lương Sơn Bạc.

108 Thủ lĩnh Lương Sơn gồm có 36 vị sao Thiên Cương và 72 vị Địa sát

1. “Hô Bảo Nghĩa” Tống Giang (gọi là “Cập Thời Vũ” Tống Giang)
2. “Ngọc Kỳ Lân” Lư Tuấn Nghĩa
3. “Trí Đa Tinh” Quân sư Ngô Dụng
4. “Nhập Vân Long” Công Tôn Thắng
5. “Đại Đao” Quan Thắng
6. “Báo Tử Đầu” Lâm Xung
7. “Tích Lịch Hỏa” Tần Minh
8. “Song Chiên” Hô Duyên Chước
9. “Tiểu Lý Quảng” Hoa Vinh
10. “Tiểu Toàn Phong” Sài Tiến
11. “Phác Thiên Bằng” Lý Ứng
12. “Mỹ Nhiệm Công” Chu Đồng
13. “Hoa Hoà Thượng” Lỗ Trí Thâm
14. “Hành Giả” Võ Tòng
15. “Song Thương Tướng” Đổng Bình
16. “Một Vũ Tiễn” Trương Thanh
17. “Thanh Diện Thú” Dương Chí
18. “Kim Sang Thủ” Từ Ninh
19. “Cấp Tiên Phong” Sách Siêu
20. “Xích Phát Quỷ” Lưu Đường
21. “Hắc Toàn Phong” Lý Quỳ
22. “Thần Hành Thái Bảo” Đới Tung
23. “Cửu Văn Long” Sử Tiến
24. “Mộc Già Lan” Mục Hoằng
25. “Sáp Sí Hổ” Lôi Hoành
26. “Hỗn Giang Long” Lý Tuấn
27. “Lập Địa Thái Tuế” Nguyễn Tiểu Nhị
28. “Thuyền Hỏa Nhi” Trương Hoành
29. “Đoản Mệnh Nhị Lang” Nguyễn Tiểu Ngũ
30. “Lãng Lý Bạch Điều” Trương Thuận
31. “Hoạt Diêm La” Nguyễn Tiểu Thất
32. “Bệnh Quan Sách” Dương Hùng
33. “Biển Mệnh Tam Lang” Thạch Tú
34. “Lưỡng Đầu Xà” Giải Trân
35. “Song Vĩ Hạt” Giải Bảo
36. “Lãng Tử” Yến Thanh
37. “Thần Cơ Quân Sư” Chu Vũ
38. “Trấn Tam Sơn” Hoàng Tín
39. “Bệnh Uý Trì” Tôn Lập
40. “Xú Quận Mã” Tuyên Tán
41. “Mộc Tỉnh Can” Hắc Tư Văn
42. “Bách Thắng Tướng” Hàn Thao
43. “Thiên Mục Tướng” Bành Dĩ
44. “Thánh Thuỷ Tướng Quân” Đan Đình Khuê
45. “Thần Hỏa Tướng Quân” Ngụy Định Quốc
46. “Thánh Thủ Thư Sinh” Tiêu Nhượng
47. “Thiết Diện Khổng Mục” Bùi Tuyên
48. “Ma Vân Kim Sí” Âu Bằng
49. “Hỏa Nhãn Toan Nghê” Đặng Phi
50. “Cẩm Mao Hổ” Yến Thuận
51. “Cẩm Báo Tử” Dương Lâm
52. “Oanh Thiên Lôi” Lăng Chấn
53. “Thần Toán Tử” Tưởng Kính
54. “Tiểu Ôn Hầu” Lã Phương
55. “Kiển Nhân Quý” Quách Thịnh
56. “Thần Y” An Đạo Toàn
57. “Tử Nhiệm Bá” Hoàng Phủ Đoan
58. “Nụy Cước Hổ” Vương Anh
59. “Nhất Trượng Thanh” Hỗ Tam Nương
60. “Táng Môn Thần” Bào Húc
61. “Hỗn Thế Ma Vương” Phàn Thụy
62. “Mao Đẩu Tinh” Khổng Minh
63. “Độc Hỏa Tinh” Khổng Lượng
64. “Bát Tý Na Tra” Hạng Sung
65. “Phi Thiên Đại Thánh” Lý Cổn
66. “Ngọc Tý Tượng” Kim Đại Kiện
67. “Thiết Địch Tiên” Mã Lân
68. “Xuất Động Giao” Đồng Uy
69. “Phan Giang Thần” Đồng Mãnh
70. “Ngọc Phạn Cang” Mạnh Khang
71. “Thông Tý Viện” Hầu Kiện
72. “Khiêu Giản Hổ” Trần Đạt
73. “Bạch Hoa Xà” Dương Xuân
74. “Bạch Diện Lang Quân” Trịnh Thiên Thọ
75. “Cửu Vĩ Quy” Đào Tôn Vượng
76. “Thiết Phiến Tử” Tống Thanh
77. “Thiết Khiếu Tử” Nhạc Hoà
78. “Hoa Hạng Hổ” Cung Vượng
79. “Tùng Tiến Hổ” Đinh Đắc Tôn
80. “Tiểu Già Lan” Mục Xuân
81. “Thao Đao Quỷ” Tào Chính
82. “Vạn Lý Ma Vương” Tống Vạn
83. “Mô Trước Thiên” Đỗ Thiên
84. “Bệnh Đại Trùng” Tiết Vĩnh
85. “Kim Nhãn Bưu” Thi Ân
86. “Đả Hổ Tướng” Lý Trung
87. “Tiểu Bá Vương” Chu Thông
88. “Kim Tiền Báo Tử” Thang Long
89. “Quỷ Kiểm Nhi” Đỗ Hưng
90. “Xuất Lâm Long” Châu Uyên
91. “Độc Giác Long” Châu Nhuận
92. “Hãn Địa Hốt Luật” Chu Quý
93. “Tiểu Diện Hổ” Chu Phú
94. “Thiết Tý Phụ” Sái Phúc
95. “Nhất Chi Hoa” Sái Khánh
96. “Thôi Mệnh Phán Quan” Lý Lập
97. “Thanh Nhãn Hổ” Lý Vân
98. “Một Diện Mục” Tiêu Đĩnh
99. “Thạch Tướng Quân” Thạch Dũng
100. “Tiểu Uý Trì” Tôn Tân
101. “Mẫu Đại Trùng” Cố Đại Tẩu
102. “Thái Viên Tử” Trương Thanh
103. “Mẫu Dạ Xoa” Tôn Nhị Nương
104. “Hoạt Diện Diêm La” Vương Đình Lục
105. “Hiểm Đạo Thần” Úc Bảo Tứ
106. “Bạch Nhật Thử” Bạch Thắng
107. “Cổ Nhượng Tao” Thời Thiên
108. “Kim Mao Khuyển” Đoàn Cảnh Trụ

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Trên đây là Tập 30 Phim TÂN THỦY HỬ – Bản Chuẩn Full HD 2011
Các Bạn đón xem Toàn Bộ 86 Tập Phim TÂN THỦY HỬ tại đây nhé:

Các Bạn Đăng ký – Like – Comment & Chia sẻ để Ủng hộ Kênh nhé !
Thank you !!!
——————————————————————————————————————-
Các Anh Hùng Lương Sơn Bạc thường được nhắc tới gồm có 108 người (thực tế là 109 người tính cả Tiều Cái và Chủ trại đầu tiên là Vương Luân)
Chi tiết tại đây
Nhé nhé.

Cốt truyện chính của Thủy Hử là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Tuy nhiên, nhân vật đầu tiên được đề cập không phải là một trong các vị Anh Hùng Lương Sơn, mà là Cao Cầu.
Mối liên kết giữa các gian thần Cao Cầu, Lương Trung Thư, Vương Tiễn… và bộ máy quan lại tham lam, xảo quyệt, độc ác bên dưới đã làm hại các trung thần của triều đình (Lâm Xung, Võ Tòng, Dương Chí, Tống Giang, Hoa Vinh…) khiến họ lần lượt phải bỏ sự nghiệp đi theo Lương Sơn Bạc.

108 Thủ lĩnh Lương Sơn gồm có 36 vị sao Thiên Cương và 72 vị Địa sát

1. “Hô Bảo Nghĩa” Tống Giang (gọi là “Cập Thời Vũ” Tống Giang)
2. “Ngọc Kỳ Lân” Lư Tuấn Nghĩa
3. “Trí Đa Tinh” Quân sư Ngô Dụng
4. “Nhập Vân Long” Công Tôn Thắng
5. “Đại Đao” Quan Thắng
6. “Báo Tử Đầu” Lâm Xung
7. “Tích Lịch Hỏa” Tần Minh
8. “Song Chiên” Hô Duyên Chước
9. “Tiểu Lý Quảng” Hoa Vinh
10. “Tiểu Toàn Phong” Sài Tiến
11. “Phác Thiên Bằng” Lý Ứng
12. “Mỹ Nhiệm Công” Chu Đồng
13. “Hoa Hoà Thượng” Lỗ Trí Thâm
14. “Hành Giả” Võ Tòng
15. “Song Thương Tướng” Đổng Bình
16. “Một Vũ Tiễn” Trương Thanh
17. “Thanh Diện Thú” Dương Chí
18. “Kim Sang Thủ” Từ Ninh
19. “Cấp Tiên Phong” Sách Siêu
20. “Xích Phát Quỷ” Lưu Đường
21. “Hắc Toàn Phong” Lý Quỳ
22. “Thần Hành Thái Bảo” Đới Tung
23. “Cửu Văn Long” Sử Tiến
24. “Mộc Già Lan” Mục Hoằng
25. “Sáp Sí Hổ” Lôi Hoành
26. “Hỗn Giang Long” Lý Tuấn
27. “Lập Địa Thái Tuế” Nguyễn Tiểu Nhị
28. “Thuyền Hỏa Nhi” Trương Hoành
29. “Đoản Mệnh Nhị Lang” Nguyễn Tiểu Ngũ
30. “Lãng Lý Bạch Điều” Trương Thuận
31. “Hoạt Diêm La” Nguyễn Tiểu Thất
32. “Bệnh Quan Sách” Dương Hùng
33. “Biển Mệnh Tam Lang” Thạch Tú
34. “Lưỡng Đầu Xà” Giải Trân
35. “Song Vĩ Hạt” Giải Bảo
36. “Lãng Tử” Yến Thanh
37. “Thần Cơ Quân Sư” Chu Vũ
38. “Trấn Tam Sơn” Hoàng Tín
39. “Bệnh Uý Trì” Tôn Lập
40. “Xú Quận Mã” Tuyên Tán
41. “Mộc Tỉnh Can” Hắc Tư Văn
42. “Bách Thắng Tướng” Hàn Thao
43. “Thiên Mục Tướng” Bành Dĩ
44. “Thánh Thuỷ Tướng Quân” Đan Đình Khuê
45. “Thần Hỏa Tướng Quân” Ngụy Định Quốc
46. “Thánh Thủ Thư Sinh” Tiêu Nhượng
47. “Thiết Diện Khổng Mục” Bùi Tuyên
48. “Ma Vân Kim Sí” Âu Bằng
49. “Hỏa Nhãn Toan Nghê” Đặng Phi
50. “Cẩm Mao Hổ” Yến Thuận
51. “Cẩm Báo Tử” Dương Lâm
52. “Oanh Thiên Lôi” Lăng Chấn
53. “Thần Toán Tử” Tưởng Kính
54. “Tiểu Ôn Hầu” Lã Phương
55. “Kiển Nhân Quý” Quách Thịnh
56. “Thần Y” An Đạo Toàn
57. “Tử Nhiệm Bá” Hoàng Phủ Đoan
58. “Nụy Cước Hổ” Vương Anh
59. “Nhất Trượng Thanh” Hỗ Tam Nương
60. “Táng Môn Thần” Bào Húc
61. “Hỗn Thế Ma Vương” Phàn Thụy
62. “Mao Đẩu Tinh” Khổng Minh
63. “Độc Hỏa Tinh” Khổng Lượng
64. “Bát Tý Na Tra” Hạng Sung
65. “Phi Thiên Đại Thánh” Lý Cổn
66. “Ngọc Tý Tượng” Kim Đại Kiện
67. “Thiết Địch Tiên” Mã Lân
68. “Xuất Động Giao” Đồng Uy
69. “Phan Giang Thần” Đồng Mãnh
70. “Ngọc Phạn Cang” Mạnh Khang
71. “Thông Tý Viện” Hầu Kiện
72. “Khiêu Giản Hổ” Trần Đạt
73. “Bạch Hoa Xà” Dương Xuân
74. “Bạch Diện Lang Quân” Trịnh Thiên Thọ
75. “Cửu Vĩ Quy” Đào Tôn Vượng
76. “Thiết Phiến Tử” Tống Thanh
77. “Thiết Khiếu Tử” Nhạc Hoà
78. “Hoa Hạng Hổ” Cung Vượng
79. “Tùng Tiến Hổ” Đinh Đắc Tôn
80. “Tiểu Già Lan” Mục Xuân
81. “Thao Đao Quỷ” Tào Chính
82. “Vạn Lý Ma Vương” Tống Vạn
83. “Mô Trước Thiên” Đỗ Thiên
84. “Bệnh Đại Trùng” Tiết Vĩnh
85. “Kim Nhãn Bưu” Thi Ân
86. “Đả Hổ Tướng” Lý Trung
87. “Tiểu Bá Vương” Chu Thông
88. “Kim Tiền Báo Tử” Thang Long
89. “Quỷ Kiểm Nhi” Đỗ Hưng
90. “Xuất Lâm Long” Châu Uyên
91. “Độc Giác Long” Châu Nhuận
92. “Hãn Địa Hốt Luật” Chu Quý
93. “Tiểu Diện Hổ” Chu Phú
94. “Thiết Tý Phụ” Sái Phúc
95. “Nhất Chi Hoa” Sái Khánh
96. “Thôi Mệnh Phán Quan” Lý Lập
97. “Thanh Nhãn Hổ” Lý Vân
98. “Một Diện Mục” Tiêu Đĩnh
99. “Thạch Tướng Quân” Thạch Dũng
100. “Tiểu Uý Trì” Tôn Tân
101. “Mẫu Đại Trùng” Cố Đại Tẩu
102. “Thái Viên Tử” Trương Thanh
103. “Mẫu Dạ Xoa” Tôn Nhị Nương
104. “Hoạt Diện Diêm La” Vương Đình Lục
105. “Hiểm Đạo Thần” Úc Bảo Tứ
106. “Bạch Nhật Thử” Bạch Thắng
107. “Cổ Nhượng Tao” Thời Thiên
108. “Kim Mao Khuyển” Đoàn Cảnh Trụ
5.00