Tần Thủy Hoàng là người đề ra ý tưởng xây dựng Vạn lý Trường Thành.

Tần Thủy Hoàng là người đề ra ý tưởng xây dựng Vạn lý Trường Thành.


Tần Thủy Hoàng là người đề ra ý tưởng xây dựng Vạn lý Trường Thành bảo vệ Trung Hoa khỏi sự xâm lấn, cướp bóc của các bộ tộc du mục phương…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Tần Thủy Hoàng là người đề ra ý tưởng xây dựng Vạn lý Trường Thành bảo vệ Trung Hoa khỏi sự xâm lấn, cướp bóc của các bộ tộc du mục phương…