Tạm Mất Việc: Nên xin thất nghiệp hay trợ cấp $2000/tháng từ chính phủ Canada 🇨🇦513》 Tout Le Monde

Tạm Mất Việc: Nên xin thất nghiệp hay trợ cấp $2000/tháng từ chính phủ Canada 🇨🇦513》 Tout Le Monde


Tạm Mất Việc: Nên xin thất nghiệp hay trợ cấp $2000/tháng từ chính phủ Canada. Mời các bạn xem và ủng hộ 2 vợ chồng mình nhé…😍🌺💐
Ai đủ điều kiện cho CERB?
| Who qualifies for the CERB?
▸ Dành cho những người làm công ăn lương, nhân viên hợp đồng và những người tự làm chủ không đủ điều kiện bảo hiểm việc làm (EI).

▸ It’s available to wage earners, contract workers and self-employed people who don’t qualify for employment insurance (EI).

Còn những người đang nhận trợ câp thất nghiệp (EI) thì sao?
| What about those already collecting EI?
▸ Người Canada đan nhận được bảo hiểm lao động (EI) trrợ cấp ốm đau, cho đến ngày hôm nay, sẽ tiếp tục nhận được những lợi ích đó và không nên xin CERB.
▸ Canadians already receiving employment insurance (EI) regular benefits and sickness benefits will, as of today, continue to receive those benefits and should not apply to the CERB.

▸ Người Canada đã nộp đơn xin EI và đơn đăng ký chưa được xử lý không cần phải nộp đơn lại.
▸ Canadians who already have applied for EI and whose application has not yet been processed don’t need to reapply.

▸ Người Canada đủ điều kiện để nhận EI và trợ cấp ốm đau vẫn có thể tiếp cận những lợi ích đó nếu họ vẫn thất nghiệp sau thời gian 16 tuần được bảo hiểm bởi CERB.
▸ Canadians who are eligible for regular EI and sickness benefits can still access those benefits if they’re still unemployed after the 16-week period covered by the CERB.

tham khảo link ở đây:

❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀
▸ Ẩm Thực | Foods 2020 #AmThucVietnam
▸ Cuộc Sống Canada 2020 #CuocSongCanada #ToutLeMonde

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu
4.74