[SUB] ‘I AM SOMI’ EP.04 ⎮ MEET THE LOVES OF MY LIFE ⎮ 소미의 삶에 피처링하는 사람들

[SUB] ‘I AM SOMI’ EP.04 ⎮ MEET THE LOVES OF MY LIFE ⎮ 소미의 삶에 피처링하는 사람들


ENG/SPA/JPN/CHN/IDN/VNM/THA SUBTITLES AVAILABLE

SOMI’S FIRST REALITY SHOW ⎮ ‘I AM SOMI’ EP.04
MEET THE LOVES OF MY LIFE
INTRODUCING ALL THE WONDERFUL PEOPLE THAT ADD COLOR TO MY LIFE!

소미의 첫 리얼리티 ⎮ ‘I AM SOMI’ EP.04
소미의 삶에 피처링하는 사람들
소미의 일상 속에 컬러가 되어주는 소미의 사람들

전소미의 첫 리얼리티, ‘I AM SOMI’
★매주 토요일 오후 10시(KST) THEBLACKLABEL YouTube 공개★
구독, 좋아요, 알람설정 눌러주세요✔

SOMI’S FIRST REALITY SHOW ‘I AM SOMI’
★Every Saturday 10 p.m. (KST) on THEBLACKLABEL YouTube★
PLEASE SUBSCRIBE, LIKE, AND TURN ON YOUTUBE NOTIFICATIONS✔︎

#SOMI #전소미 #IAMSOMI #아이엠소미 #THEBLACKLABEL #더블랙레이블

한국 닌텐도에서 제품을 제공받았습니다.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu
4.97