Sự kiện Unlimited:AR-VRNgày giờ:14H30-16H30 Ngày 07/09/2019 tại Cung Trí Thức Hà Nội.
Nội dung:Chương trình giới thiệu,giao lưu công nghệ về AR-VR được tổ chức bởi Arena Multimedia.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Công Nghệ: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe