SP: Tìm và lọc dữ liệu trùng nhau, không trùng nhau trong 2 bảng.Tìm các giá trị trùng lặp giữa hai worksheet, hai bảng.
Bạn có hai bảng dữ liệu, hai worksheet, hay hai workbook, bạn cần so sánh chúng với nhau để tìm ra các phần tử trùng lặp, các phần tử không chùng lặp. Ý tưởng là dùng các hàm tìm kiếm như vlookup, hlookup, match. Các hàm này hoạt động rất tốt, nhưng bạn sẽ gặp khó khăn nhất định khi tiêu chí so sánh phức tạp. Tiêu chí không chỉ là một cột, mà là nhiều cột. Hàm countifs chính là chìa khóa.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/cong-nghe