Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1959

Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1959


Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1959

Chiến dịch Tố cộng, diệt cộng của Mỹ diệm gây tổn thất rất nặng nề cho phong trào cách mạng miền Nam. Hàng vạn cán bộ đảng viên và quần chúng của nhân dân bị giết, tù đầy và tra tấn dã man. Từ tình hình thực tiễn và kiến nghị khẩn cấp của các cấp ủy đảng, ở Nam Bộ ngày 13/1/1959, Ban chấp hành Đảng triệu tập hội nghị lần thứ 15 dưới sự chủ trì của chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghi trung ương 15 nhằm kiểm điểm tình hình đất nước từ khi hiệp định Giơnevơ ký kết và đề ra nhiệm vụ đấu tranh thống nhất nước nhà.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình – Năm 1959

Chiến dịch Tố cộng, diệt cộng của Mỹ diệm gây tổn thất rất nặng nề cho phong trào cách mạng miền Nam. Hàng vạn cán bộ đảng viên và quần chúng của nhân dân bị giết, tù đầy và tra tấn dã man. Từ tình hình thực tiễn và kiến nghị khẩn cấp của các cấp ủy đảng, ở Nam Bộ ngày 13/1/1959, Ban chấp hành Đảng triệu tập hội nghị lần thứ 15 dưới sự chủ trì của chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghi trung ương 15 nhằm kiểm điểm tình hình đất nước từ khi hiệp định Giơnevơ ký kết và đề ra nhiệm vụ đấu tranh thống nhất nước nhà.
4.77