Phép thứ 1. Âm mưu Dương mưu | Thầy Lê Xuân Hùng

Phép thứ 1. Âm mưu Dương mưu | Thầy Lê Xuân Hùng


Phép thứ nhất: Âm mưu – Dương mưu nằm trong 72 phép của Quỷ Cốc Tử đấu pháp tâm thuật của Quỷ Cốc Tử giúp ta có thể hiểu được huyền cơ bản chất của các mưu lược, thủ đoạn,…. trong cuộc sống!

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Phép thứ nhất: Âm mưu – Dương mưu nằm trong 72 phép của Quỷ Cốc Tử đấu pháp tâm thuật của Quỷ Cốc Tử giúp ta có thể hiểu được huyền cơ bản chất của các mưu lược, thủ đoạn,…. trong cuộc sống!
5.00