Pháp thoại: Cúng dường Phật và chúng Tăng được phước báu | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Bài giảng Kinh Mi Tiên vấn đáp “Cúng dường Phật và chúng Tăng được phước báu” được giảng vào ngày 08/11/Kỷ Hợi] Video bạn nên xem: Vấn đáp về…

Nguồn: akbarmontada
tử vi trọn đời