Pháp âm đạo tràng đại bi chùa Vĩnh Xương #2 – Khóc đòi những chuyện trên trời

Pháp âm đạo tràng đại bi chùa Vĩnh Xương #2 – Khóc đòi những chuyện trên trời


Pháp âm đạo tràng đại bi chùa Vĩnh Xương #2 – Khóc đòi những chuyện trên trời

Pháp cú tập 2

“Nếu với ý thanh tịnh
Nói lên hay hành động
An lạc bước theo sau
Như bóng không rời hình”.

Người đọc pháp âm: Diễn viên Hồng Anh

Tập Tích Truyện Pháp Cú này được dịch theo bản Anh ngữ Buddhist Legends của học giả Eugene Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải bằng tiếng Pali. Tương truyền Pháp Cú Sớ Giải là công trình của ngài Buddhaghosa ( Phật Âm ), sống khoảng thế kỷ thứ V Tây Lịch.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Pháp âm đạo tràng đại bi chùa Vĩnh Xương #2 – Khóc đòi những chuyện trên trời

Pháp cú tập 2

“Nếu với ý thanh tịnh
Nói lên hay hành động
An lạc bước theo sau
Như bóng không rời hình”.

Người đọc pháp âm: Diễn viên Hồng Anh

Tập Tích Truyện Pháp Cú này được dịch theo bản Anh ngữ Buddhist Legends của học giả Eugene Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải bằng tiếng Pali. Tương truyền Pháp Cú Sớ Giải là công trình của ngài Buddhaghosa ( Phật Âm ), sống khoảng thế kỷ thứ V Tây Lịch.
5.00