Old Man Can't Afford Flowers For Wife as Anniversary Gift | Social Experiment 当贫苦老人想买花送给老伴,店主的做法让人泪目

Old Man Can't Afford Flowers For Wife as Anniversary Gift | Social Experiment 当贫苦老人想买花送给老伴,店主的做法让人泪目


when a poor old man wants to buy a bunch of flowers as a gift to his wife for their 50th wedding anniversary, what will happen? Thank you for your help in ordinary things!

当一位贫苦的老人想买一束花作为礼物送给自己结婚五十周年的老伴儿,会发生什么呢?感谢在平凡小事中,给予帮助的你们!

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày cưới
4.97