Niệm Phật Đối Trị Tập Khí – ngày 25/04/2020 (Giảng Tại Viện Chuyên Tu tập 35)

Niệm Phật Đối Trị Tập Khí – ngày 25/04/2020 (Giảng Tại Viện Chuyên Tu tập 35)


Đại Đức Thích Giác Nhàn chuyên tu, chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của Ấn…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Đại Đức Thích Giác Nhàn chuyên tu, chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của Ấn…