Nhạc kịch "Tiên học lễ, hậu học văn"Lớp Lớn 3 trường MN Anh Đào, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich