NHẠC CỤ DÂN TỘC & XE CỔ – HÀNH TRÌNH DI SẢN THẾ GIỚI – 2019



HOÀNG THIÊN – ĐẠO DIỄN SỰ KIỆN XE CỔ 2007, 2009, 2019.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu