Nguyên Lý Kế Toán (Lý Thuyết Và Bài Tập)Mục lục:
Lời nói đầu
Mục lục
Chương 1: Tổng quan về kế toán
1. Khái niệm, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán
2. Luật kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam
3. Đối tượng của kế toán
4. Các nguyên tắc và giả định được thừa nhận
5. các phương pháp kế toán
6. Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Chương 2: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp
1. Báo báo kế toán quản trị
2. Báo cáo tài chính
3. Hệ thông báo cáo tài chính
4. Nội dung tóm tắt Chương và ví dụ ứng dụng
Chương 3: tài khoản và ghi sổ kép
1. Tài khoản
2. Ghi sổ kép
3. Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.
4. Nội dung tóm tắt Chương và ví dụ ứng dụng
Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán
1. Đối tượng kế toán và các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá
2. Tính giá một số đối tượng chủ yếu
3. Nội dung tóm tắt Chương và ví dụ ứng dụng
Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê
1. Chứng từ kế toán
2. Công tác kiểm kê
3. Nội dung tóm tắt Chương và ví dụ ứng dụng
Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Chi phí sản xuất
2. tính giá thành sản phẩm
3. tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán
4. Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Chương 7: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
1. Khái niệm
2. Tình giá thành phẩm
3. tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán
4. Nội dung tóm tắt chương và ví dụ ứng dụng
Chương 8: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán
1. Sổ kế toán
2. Hình thức sổ kế toán
3. Nội dung tóm tắt Chương và ví dụ ứng dụng
Phần câu hỏi trắc nghiệm
Phần câu hỏi ôn tập
Phần bài tập ứng dụng
Phần bài tập tự giải
Phụ lục
Tài liệu tham khảo.
Mua tai www.sachnganle.com

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc