Ngày Mùng 5 Âm Mở Kinh Này Lên Đức Quán Âm Phù Hộ Tài Lộc Ùn Đến Đong Đầy Cả Tháng May Mắn!

Ngày Mùng 5 Âm Mở Kinh Này Lên Đức Quán Âm Phù Hộ Tài Lộc Ùn Đến Đong Đầy Cả Tháng May Mắn!


Ngày Mùng 5 Âm Lịch Mở Kinh Này Lên Đức Quán Âm Phù Hộ Tài Lộc Ùn Đến Đong Đầy Cả Tháng Bình An May Mắn ! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Ngày Mùng 5 Âm Lịch Mở Kinh Này Lên Đức Quán Âm Phù Hộ Tài Lộc Ùn Đến Đong Đầy Cả Tháng Bình An May Mắn ! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật …