Lễ Phục Sinh / Easter Service [04.12.2020] – Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Sacramento | MS. Trịnh Khánh

Lễ Phục Sinh / Easter Service [04.12.2020] – Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Sacramento | MS. Trịnh Khánh


Lễ Phục Sinh / Easter Service [04.12.2020]

English Sermon:

MS. Trịnh Khánh

©2020 Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Sacramento – Grace Community Church Sacramento
CCLI Copyright License No. 3136470
CCLI Streaming License No. 20327702

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Lễ Phục Sinh / Easter Service [04.12.2020]

English Sermon:

MS. Trịnh Khánh

©2020 Hội Thánh Tin Lành Ân Điển Sacramento – Grace Community Church Sacramento
CCLI Copyright License No. 3136470
CCLI Streaming License No. 20327702
5.00