Kiểm soát chặt chẽ, nhanh chóng phương tiện ra, vào tỉnh Quảng Ninh | QTV

Kiểm soát chặt chẽ, nhanh chóng phương tiện ra, vào tỉnh Quảng Ninh | QTV


Mỗi ngày có hàng vạn lượt phương tiện từ các tỉnh ngoài đi vào Quảng Ninh, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh, tại tất cả các…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Mỗi ngày có hàng vạn lượt phương tiện từ các tỉnh ngoài đi vào Quảng Ninh, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh, tại tất cả các…