Kịch Thánh Tử Đạo Anrê Phú Yên Phần 1 – Giáo Xứ St Mark Inala Úc Châu – 24/11/2009Kịch Thánh Tử Đạo Anrê Phú Yên Phần 1 – do Đoàn Thanh Niên Giáo Xứ Thánh Mác-cô Inala Úc Châu trình diễn vào dịp Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24 tháng 11 năm 2009.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich