Khổ Qua ngắt đọt ở lá thứ 4 , ra nhánh và trái non nhiềuTrồng Khổ Qua  :  (website)
Website :
Fanpage :
Những loại quả khác :

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/nong-nghiep