HÒA NHẠC THE NEW YOGYAKARTA CONTEMPORARY ENSEMBLE – 8 giờ tối ngày 06.09.2019Tiếp nối phần thứ nhất trong dự án trao đổi âm nhạc đương đại: The New Yogyakarta Contemporary Ensemble sẽ có buổi biểu diễn tại Hà Nội.
Tháng Bảy vừa rồi, tám thành viên của Hanoi New Music Ensemble đã theo lời mời của The New Yogyakarta Contemporary Ensemble đến Yogyakarta để biểu diễn. Viện Goethe đã hỗ trợ sáng kiến và ý tưởng về sự đối thoại, trao đổi giữa hai dàn nhạc về âm nhạc đương đại này.
Vào tháng Chín này, tương tự sẽ có Tám thành viên của Dàn nhạc về âm nhạc đương đại từ Yogyakarta sẽ đến thăm Hà Nội.
Thông tin chi tiết:
+++
Zweiter Teil des Austauschs in der kontemporären Musikszene: Das indonesische The New Yogyakarta Contemporary Ensemble gibt ein Konzert in Hanoi.
Im Juli reisten acht Mitglieder des Hanoi New Music Ensemble auf Einladung des The New Yogyakarta Contemporary Ensemble zu einem Konzert nach Yogyakarta. Das Goethe-Institut unterstützte diese Initiative und die Idee des Dialogs und Austauschs zwischen den beiden Ensembles für zeitgenössischen Musik.
Im September kommen acht Mitglieder des Ensembles für Zeitgenössische Musik von Yogjakarta zum Gegenbesuch nach Hanoi.
Mehr Informationen:
+++
Second part of the exchange in the contemporary music scene: The New Yogyakarta Contemporary Ensemble is giving a concert in Hanoi.
In July, eight members of the Hanoi New Music Ensemble travelled to Yogyakarta for a concert on invitation of the The New Yogyakarta Contemporary Ensemble. The Goethe-Institut supported this initiative and the idea of dialogue and exchange between the two ensembles for contemporary music.
In September, eight members of The Yogjakarta Contemporary Music Ensemble pay their visit to their Hanoi colleagues and friends.
More information:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Học Nhạc Cụ: https://akbarmontada.com/category/hoc-nhac-cu