HỒ LY HÓA TINH, trích vở kịch 800 diễn viên của Trương Nghệ MưuTại Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trung Quốc.
Clip: Lâm Chiến

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich