Hiểu Ta – Nga Lâu, Trần Ah || 知我 – 国风堂, 哦漏, 尘ah

Xem thêm bài viết: Tử Vi Hàng Ngày

Ngày này năm sau, Thổ Đình liền đến, huynh nhớ giữ hẹn Ta nhất định sẽ đến, Dao Cầm này lấy làm nhân chứng — Thế gian chỉ biết Bá Nha chỉ có…

Nguồn: akbarmontada
tử vi trọn đời