HIỆU ỨNG LIÊN HỢP – CONJUGATION EFFECT | ORGANIC CHEMISTRY – HÓA HỮU CƠHIỆU ỨNG LIÊN HỢP – CONJUGATION EFFECT | ORGANIC CHEMISTRY – HÓA HỮU CƠ
Hiệu ứng liên hợp là hiệu ứng được sinh ra do sự phân cực của liên kết π được lan truyền trong hệ thống liên hợp.
Đặc điểm của hiệu ứng liên hợp
Hiệu ứng liên hợp không bị tắt nhanh mà được lan truyền trong toàn bộ hệ thống liên hợp.
Hiệu ứng liên hợp ảnh hưởng đến sự chuyển dịch điện tử, chúng tạo thành các công thức giới hạn.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc