HD Don Vi Dang Ky GDĐT Ke Khai Nop BHXH 082019Đơn vị thực hiện thành công việc đăng ký Cổng GDĐT BHXH & thực hiện việc lập/nộp hồ sơ trực tiếp từ Cổng GDĐT BHXHVN.
Sử dụng tài khoản GDĐT BHXH có thể quản lý, lập hồ sơ, xuất biểu mẫu kê khai, in ấn, ký nộp trực tiếp… thay thế cho phần mềm KBHXH.
Việc lập hồ sơ lĩnh vực Chính sách, kê khai mẫu 01B-HSB & nộp hồ sơ, Đơn vị gửi ngay các chứng từ cho cơ quan BHXH để có căn cứ giải quyết.
(Lưu ý: gỡ bỏ các phiên bản ký số cũ đã cài đặt trước ngày 10/7/2019)

Từ khóa liên quan:

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem