Hạng Vũ chôn sống hai mươi vạn hàng binh Tần | Hán Sở Tranh Hùng | Tổng Hợp Phim Hay

Hạng Vũ chôn sống hai mươi vạn hàng binh Tần | Hán Sở Tranh Hùng | Tổng Hợp Phim Hay


Quân của Hạng Vũ đến Tân An, tướng sĩ các nước chư hầu xưa kia làm xâu hay đi thú ở trong đất Tần đều bị tướng sĩ của Tần đối đãi không ra…

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Quân của Hạng Vũ đến Tân An, tướng sĩ các nước chư hầu xưa kia làm xâu hay đi thú ở trong đất Tần đều bị tướng sĩ của Tần đối đãi không ra…