GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH [Đại Số 8]Bài GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH [Đại Số 8] thuộc
Bài 6 – Chương III
Bài gồm có các phần:
1. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn
2. Ví dụ về giải bài toán bằng cách lập phương trình (6’21”)
Bài tập 34 (12’20”)
Bài tập 35 (17’00”)
Bài tập 36 (21’17”)

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/giao-duc