Giá Rai hôm nay – Nhận thức về việc tham gia bảo hiểm của người dân được nâng caoNhận thức về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của các cơ quan ban ngành doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn thị xã đã có sự chuyển biến…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://akbarmontada.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem