ES6 & TypeScript căn bản – Bài 9: Từ khóa thisNgữ cảnh của từ khóa this với arrow function.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: https://akbarmontada.com/category/bong-da