Ep 4. 트와이스 is 트와이스 | TWICE: Seize the Light (시즈 더 라이트)

Ep 4. 트와이스 is 트와이스 | TWICE: Seize the Light (시즈 더 라이트)


남들이 생각하는 내가 아닌, 내가 생각하는 나? 파워개성 매력부자 트와이스가 말하는 트와이스 자기소개! 각자의 캐릭터가 어우러져 함께 하나가 될 수 있었던 이유를 알 수 있었던 아홉 멤버들의 인터뷰.

모든 에피소드를 끊김없이 YouTube Premium으로 감상 하시거나, 광고와 함께 매주 새로운 에피소드를 기다리세요.

더 알아보기:
YouTube Premium

거주 국가에서 YouTube Premium이 제공되는지 확인하세요-

팔로우하기►
YouTube Music:

TWICE Official YouTube:
TWICE Official Facebook:
TWICE Official Twitter:
TWICE Official Instagram:
TWICE Official Homepage:
TWICE Official Fan’s:

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu
nan