Đông Sơn phát triển sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.Xác định mục tiêu quan trọng nhất của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người dân. Trong quá trình triển khai, huyện…

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Thông Tin và Truyền Thông: https://akbarmontada.com/category/thong-tin-va-truyen-thong