Đoàn Lân Sư Rồng Hiếu Trung Đường – Múa Trường Tiểu Học Trần PhúHiếu Trung Đường

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Múa: https://akbarmontada.com/category/mua