Diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo NĐ 30 và NĐ 130 của Chính phủ

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Mẹo Vặt: https://akbarmontada.com/category/meo-vat