Diễn kịch ngồi – Edop-Trần Thiện TùngÊ-dốp hay là Con cáo và chùm nho
Bi kịch cổ điển của Phi Ghen riô
Các vai: Xantuýt – triết gia, chủ nô
Klêa – vợ Xantuýt
Ê-dốp – nô lệ

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Nhảy Kịch: https://akbarmontada.com/category/kich