ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (11). Tham Thiền, Nhập Định (Đ.6)

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (11). Tham Thiền, Nhập Định (Đ.6)


Đại Thừa Chơn Giáo, Tư liệu của Pháp môn Cao-Đài Chiếu- Minh. Ấn bản 1937. Tái bản 2019. .Nguồn background: …

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Ngày Tốt Khai Trương, Cưới Hỏi, Xây Nhà
xem ngày tốt xấu