Chúng ta từng xem CD Đường Thái Tông ,Đế vương tạo nghiệp địa ngục cũng phải chịu quả báo, 535

Chúng ta từng xem CD Đường Thái Tông ,Đế vương tạo nghiệp địa ngục cũng phải chịu quả báo, 535


Chúng ta từng xem CD Đường Thái Tông áp vong, ông là một vị đế vương được lịch sử đánh giá rất tốt, cũng đọa địa ngục, vì sao vậy? Vì chiến tranh đánh trận giết người quá nhiều. Ông làm vua rất yêu thương nhân dân, là một nhà chính trị giỏi, trị vì thời Trinh Quán. Bất quá ở trong địa ngục chịu khổ ít hơn một chút mà thôi, nhưng vẫn phải chịu quả báo, giống như chính ông nói: Đế vương tạo nghiệp địa ngục cũng phải chịu quả báo, đế vương tạo nghiệp địa ngục không thọ quả báo, làm gì có đạo lý này!
Nghiệp báo sát thương đại quy mô này, đích xác chỉ có những người đó mới có thể làm được, người thường không làm được, người bình thường giết người có hạn. Đây là đại quy mô, mấy mươi vạn, mấy trăm vạn người thương vong, đều là ý niệm của một mình quý vị tạo nên. Nếu ý niệm này không có quả báo, vậy thì định luật nhân quả sẽ bị lật đổ. Gần đây chúng ta nhìn thấy những tình huống này, thật sự có! Không phải giả.
“Nên nói, từ nhỏ khởi lên, thành sự khốn kịch lớn”, kịch là hết sức, là kịch liệt, là nhiều, là tăng, có rất nhiều ý nghĩa như vậy. “Ác hành không dừng”, tội càng thêm tội, khổ càng thêm khổ, đó chính là trở thành khó khăn lớn, tạo ra tai họa sâu nặng. Bởi thế trong kinh nói thành bi kịch khốn khó lớn lao. Ngụy Dịch lại nói làm lâu dài về sau là bi kịch lớn”, là bản dịch của Khương Tăng Khải. Tịnh Ảnh Sớ nói: Thân chịu lao khổ, khổ tăng lên không ngừng, gọi là bi kịch lớn lâu dài. Sát đạo dâm vọng, nó không phải chỉ có một loại, nó có sự liên đới. Những điều này nối kết nhau, chính là tội nghiệp địa ngục vô cùng nặng.

Nguồn: https://akbarmontada.com/

Xem thêm bài viết: Lịch Âm Dương – Lịch Vạn Niên – Xem Lịch Âm Hôm Nay

Chúng ta từng xem CD Đường Thái Tông áp vong, ông là một vị đế vương được lịch sử đánh giá rất tốt, cũng đọa địa ngục, vì sao vậy? Vì chiến tranh đánh trận giết người quá nhiều. Ông làm vua rất yêu thương nhân dân, là một nhà chính trị giỏi, trị vì thời Trinh Quán. Bất quá ở trong địa ngục chịu khổ ít hơn một chút mà thôi, nhưng vẫn phải chịu quả báo, giống như chính ông nói: Đế vương tạo nghiệp địa ngục cũng phải chịu quả báo, đế vương tạo nghiệp địa ngục không thọ quả báo, làm gì có đạo lý này!
Nghiệp báo sát thương đại quy mô này, đích xác chỉ có những người đó mới có thể làm được, người thường không làm được, người bình thường giết người có hạn. Đây là đại quy mô, mấy mươi vạn, mấy trăm vạn người thương vong, đều là ý niệm của một mình quý vị tạo nên. Nếu ý niệm này không có quả báo, vậy thì định luật nhân quả sẽ bị lật đổ. Gần đây chúng ta nhìn thấy những tình huống này, thật sự có! Không phải giả.
“Nên nói, từ nhỏ khởi lên, thành sự khốn kịch lớn”, kịch là hết sức, là kịch liệt, là nhiều, là tăng, có rất nhiều ý nghĩa như vậy. “Ác hành không dừng”, tội càng thêm tội, khổ càng thêm khổ, đó chính là trở thành khó khăn lớn, tạo ra tai họa sâu nặng. Bởi thế trong kinh nói thành bi kịch khốn khó lớn lao. Ngụy Dịch lại nói làm lâu dài về sau là bi kịch lớn”, là bản dịch của Khương Tăng Khải. Tịnh Ảnh Sớ nói: Thân chịu lao khổ, khổ tăng lên không ngừng, gọi là bi kịch lớn lâu dài. Sát đạo dâm vọng, nó không phải chỉ có một loại, nó có sự liên đới. Những điều này nối kết nhau, chính là tội nghiệp địa ngục vô cùng nặng.
4.81