Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn triết học Mác – LêninCâu hỏi trắc nghiệm khách quan môn triết học Mác – Lênin. Nguồn tham khảo: TS. Phạm Văn Sinh, Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, NXBCTQG, 2013.

source: https://akbarmontada.com

xem thêm các bài viết về chủ đề Mẹo Vặt: https://akbarmontada.com/category/meo-vat